ទំព័រមុខ » បណ្ណសារដ្ឋាន » បណ្ណាល័យរូបភាព » ក្រុមការងារវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្ម នៃកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំAPPF លើកទី២៧ រៀបចំសេចក្ដីព្រាងសេចក្ដីសម្រេចសម្រាប់ប្រធានបទរបស់ខ្លួន
ក្រុមការងារវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្ម នៃកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំAPPF លើកទី២៧ រៀបចំសេចក្ដីព្រាងសេចក្ដីសម្រេចសម្រាប់ប្រធានបទរបស់ខ្លួន
រៀបរៀងដោយ ៖​ NA1472 ​ នៅថ្ងៃទី (11/7/2018 12:51:24 AM )