ទំព័រមុខ » ព្រឹត្តិប័ត្រប្រចាំខែ » ព្រឹត្តិបត្រ រដ្ឋសភា ឆ្នាំទី១៦ លេខ១៥៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦
ព្រឹត្តិបត្រ រដ្ឋសភា ឆ្នាំទី១៦ លេខ១៥៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦
រៀបរៀងដោយ ៖​ NA0989 ​ នៅថ្ងៃទី (6/30/2016 7:46:19 PM )