ជ្រើសរើស ៖​ ពាក្យស្វែងរក ៖    
ព្រឹត្តិបត្រ រដ្ឋសភា ឆ្នាំទី២២ លេខ២៣៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NARA1472 កាលពី (1/8/2023 11:58:19 PM ) (បើកមើលចំនួន​ : 35ដង)  

ព្រឹត្តិបត្រ
រដ្ឋសភា
ឆ្នាំទី២២ លេខ២៣៣
ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

ព្រឹត្តិបត្រ រដ្ឋសភា ឆ្នាំទី២២ លេខ២៣២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NARA1472 កាលពី (1/2/2023 12:55:35 AM ) (បើកមើលចំនួន​ : 36ដង)  

ព្រឹត្តិបត្រ
រដ្ឋសភា
ឆ្នាំទី២២ លេខ២៣២
ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

ព្រឹត្តិបត្រ រដ្ឋសភា ឆ្នាំទី២២ លេខ២៣១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NARA1472 កាលពី (1/2/2023 12:46:22 AM ) (បើកមើលចំនួន​ : 29ដង)  

ព្រឹត្តិបត្រ
រដ្ឋសភា
ឆ្នាំទី២២ លេខ២៣១
ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

ព្រឹត្តិបត្រ រដ្ឋសភា ឆ្នាំទី២២ លេខ២៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA1472 កាលពី (10/19/2022 11:22:23 PM ) (បើកមើលចំនួន​ : 81ដង)  

ព្រឹត្តិបត្រ
រដ្ឋសភា
ឆ្នាំទី២២ លេខ២៣០
ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

ព្រឹត្តិបត្រ រដ្ឋសភា ឆ្នាំទី២២ លេខ២២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA1472 កាលពី (9/13/2022 2:56:31 AM ) (បើកមើលចំនួន​ : 73ដង)  

ព្រឹត្តិបត្រ
រដ្ឋសភា
ឆ្នាំទី២២ លេខ២២៩
ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

ព្រឹត្តិបត្រ រដ្ឋសភា ឆ្នាំទី២២ លេខ២២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA1472 កាលពី (9/5/2022 1:01:28 AM ) (បើកមើលចំនួន​ : 108ដង)  

ព្រឹត្តិបត្រ
រដ្ឋសភា
ឆ្នាំទី២២ លេខ២២៨
ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២

ព្រឹត្តិបត្រ រដ្ឋសភា ឆ្នាំទី២២ លេខ២២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA1472 កាលពី (8/14/2022 9:15:34 PM ) (បើកមើលចំនួន​ : 79ដង)  

ព្រឹត្តិបត្រ
រដ្ឋសភា
ឆ្នាំទី២២ លេខ២២៧
ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២

ព្រឹត្តិបត្រ រដ្ឋសភា ឆ្នាំទី២២ លេខ២២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA1472 កាលពី (8/14/2022 9:15:11 PM ) (បើកមើលចំនួន​ : 80ដង)  

ព្រឹត្តិបត្រ
រដ្ឋសភា
ឆ្នាំទី២២ លេខ២២៦
ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២

ព្រឹត្តិបត្រ រដ្ឋសភា ឆ្នាំទី២២ លេខ២២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA1472 កាលពី (6/15/2022 9:25:44 PM ) (បើកមើលចំនួន​ : 55ដង)  

ព្រឹត្តិបត្រ
រដ្ឋសភា
ឆ្នាំទី២២ លេខ២២៥
ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

ព្រឹត្តិបត្រ រដ្ឋសភា ឆ្នាំទី២២ លេខ២២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA1472 កាលពី (6/15/2022 9:25:14 PM ) (បើកមើលចំនួន​ : 110ដង)  

ព្រឹត្តិបត្រ
រដ្ឋសភា
ឆ្នាំទី២២ លេខ២២៤
ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២

មុនដំបូង ថយក្រោយ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
បន្ទាប់ ចុងក្រោយ ជ្រើសរើសចំនួនដែលចង់បង្ហាញ ៖​ ទំព័រ 1 នៃ 12