ទំព័រមុខ » ព័ត៌មាន » ប្រកាសព័ត៌មាន » DECLARATION OF THE ELEVENTH ASIA-EUROPE PARLIAMENTARY PARTNERSHIP MEETING/ASEP11
DECLARATION OF THE ELEVENTH ASIA-EUROPE PARLIAMENTARY PARTNERSHIP MEETING/ASEP11
រៀបរៀងដោយ ៖​ NA1472 ​ នៅថ្ងៃទី (11/16/2021 6:39:30 AM )