ទំព័រមុខ » សមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋសភា » ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈតំណាងរាស្រ្ត » ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា២៣នៃច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈតំណាងរាស្រ្ត
ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា២៣នៃច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈតំណាងរាស្រ្ត
រៀបរៀងដោយ ៖​ NA001 ​ នៅថ្ងៃទី (9/27/2017 7:31:18 PM )

ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា២៣នៃច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈតំណាងរាស្រ្ត (PDF)
ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈតំណាងរាស្រ្ត (PDF)